ตารางสอบปลายภาค 2/2566  คณะศิลปศาสตร์
วันที่ 9-20 มีนาคม 2567
[English Version]
เลือกชื่อกรรมการ (Proctor)   
ใส่รหัสรายวิชา (Subject)   
คลิ๊กที่นี่แสดงตารางสอบทั้งหมด
 แสดงตารางสอบทั้งหมด
วัน/เวลา สอบ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ตอน จน. นศ. ห้อง กรรมการ
  9/3/67
09.00-12.00น. 892-324 ENGLISH GRAMMAR IN INTERACTION 3 01 34 LA203A(ศป) รศ.ดร.เข็มทอง, น.ส.สุมาท
02 32 LA203B(ศป) รศ.ดร.เข็มทอง, น.ส.สุมาท
13.30-16.30น. 898-102 PSYCHOLOGY AND PERSONALITY DEVELOPMENT IN AVIATION INDUSTRY AND HOSPITALITY 3 01 66 LA307A(ศป) อ.ยุนิดา, น.ส.สุมาท
01 46 LA306A(ศป) ผศ.ดร.KRISTOF, ดร.จตุพร
  10/3/67
13.30-15.30น. 890-002 EVERYDAY ENGLISH 2 01 59 LA510A(ศป) อ.พรเทพ, น.ส.สุมาท, ดร.อุษา
02 19 LA510A(ศป) อ.พรเทพ, น.ส.สุมาท, ดร.อุษา
02 31 LA510B(ศป) อ.พรเทพ, น.ส.สุมาท, ดร.อุษา
03 47 LA510B(ศป) อ.พรเทพ, น.ส.สุมาท, ดร.อุษา
03 13 LA508A(ศป) อ.กรุณา, รศ.ดร.อุทัย
04 39 LA508A(ศป) อ.กรุณา, รศ.ดร.อุทัย
04 14 LA508B(ศป) อ.กรุณา, รศ.ดร.อุทัย
05 39 LA508B(ศป) อ.กรุณา, รศ.ดร.อุทัย
05 7 LA507A(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, รศ.เอมอร
06 46 LA507A(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, รศ.เอมอร
06 5 LA507B(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, รศ.เอมอร
07 48 LA507B(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, รศ.เอมอร
07 12 LA505A(ศป) Mr.FENGLONG, รศ.ดร.อดิศา
08 20 LA505A(ศป) Mr.FENGLONG, รศ.ดร.อดิศา
08 37 LA505B(ศป) Mr.FENGLONG, รศ.ดร.อดิศา
09 62 LA308A(ศป) ดร.จตุพร, อ.ศักรินทร์, น.ส.ศิรินภา
10 47 LA308B(ศป) ดร.จตุพร, อ.ศักรินทร์, น.ส.ศิรินภา
11 8 LA308B(ศป) ดร.จตุพร, อ.ศักรินทร์, น.ส.ศิรินภา
11 42 LA307A(ศป) ผศ.ดร.จอมขวัญ, นางจิราภรณ์, น.ส.ญารีนา
12 24 LA307A(ศป) ผศ.ดร.จอมขวัญ, นางจิราภรณ์, น.ส.ญารีนา
12 26 LA307B(ศป) ผศ.ดร.จอมขวัญ, นางจิราภรณ์, น.ส.ญารีนา
13 31 LA307B(ศป) ผศ.ดร.จอมขวัญ, นางจิราภรณ์, น.ส.ญารีนา
13 24 LA306A(ศป) ดร.วิฑูรย์, อ.อรณิช
14 22 LA306A(ศป) ดร.วิฑูรย์, อ.อรณิช
14 27 LA306B(ศป) ดร.วิฑูรย์, อ.อรณิช
15 10 LA306B(ศป) ดร.วิฑูรย์, อ.อรณิช
15 41 LA203A(ศป) ดร.ธิติพัทธ์, ดร.อรอุมา
15 8 LA203B(ศป) ดร.ธิติพัทธ์, ดร.อรอุมา
16 26 LA203B(ศป) ดร.ธิติพัทธ์, ดร.อรอุมา
16 25 LA205A(ศป) Mr.JUANG, นางชนัญญา
17 20 LA205A(ศป) Mr.JUANG, นางชนัญญา
17 30 LA205B(ศป) Mr.JUANG, นางชนัญญา
  11/3/67
09.00-11.00น. 890-014 ENGLISH PRONUNCIATION THROUGH SONGS 2 01 44 LA507A(ศป) ดร.จอมใจ, อ.อภิญญา
890-015 ENG GRAM FOR REAL LIFE COM 2 01 40 LA507B(ศป) ดร.จอมใจ, อ.อภิญญา
895-061 FIT AND FIRM 2 01 40 E-Testing รศ.ดร.นพดล
13.30-14.30น. 890-004 ENGLISH IN THE DIGITAL WORLD 2 01 31 LA510A(ศป) Mr.JENS, น.ส.ชณัฐกานต์, น.ส.นิสาชล
02 19 LA510A(ศป) Mr.JENS, น.ส.ชณัฐกานต์, น.ส.นิสาชล
03 29 LA510A(ศป) Mr.JENS, น.ส.ชณัฐกานต์, น.ส.นิสาชล
04 47 LA510B(ศป) Mr.JENS, น.ส.ชณัฐกานต์, น.ส.นิสาชล
05 26 LA510B(ศป) Mr.JENS, น.ส.ชณัฐกานต์, น.ส.นิสาชล
06 50 LA508A(ศป) Mr.LUKE JOBERT EARL, นางนภสร
07 9 LA508B(ศป) Mr.LUKE JOBERT EARL, นางนภสร
09 38 LA508B(ศป) Mr.LUKE JOBERT EARL, นางนภสร
10 39 LA507A(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นายอิลฮัม
11 14 LA507A(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นายอิลฮัม
11 33 LA507B(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นายอิลฮัม
12 20 LA507B(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นายอิลฮัม
12 22 LA505A(ศป) ดร.วิฑูรย์, ดร.อุไรวรรณ
13 35 LA505B(ศป) ดร.วิฑูรย์, ดร.อุไรวรรณ
14 31 LA504A(ศป) Mr.YARUINGAM, นายบรรณกร
15 24 LA504B(ศป) Mr.YARUINGAM, นายบรรณกร
15 16 LA503A(ศป) Mr.CHRISTOPHER, น.ส.รวิยานี
16 15 LA503A(ศป) Mr.CHRISTOPHER, น.ส.รวิยานี
16 21 LA503B(ศป) Mr.CHRISTOPHER, น.ส.รวิยานี
17 30 LA307A(ศป) ดร.จอมใจ, นายรณกฤต, น.ส.วรรณวิมล
18 36 LA307A(ศป) ดร.จอมใจ, นายรณกฤต, น.ส.วรรณวิมล
18 8 LA307B(ศป) ดร.จอมใจ, นายรณกฤต, น.ส.วรรณวิมล
19 14 LA307B(ศป) ดร.จอมใจ, นายรณกฤต, น.ส.วรรณวิมล
20 28 LA307B(ศป) ดร.จอมใจ, นายรณกฤต, น.ส.วรรณวิมล
21 42 LA308A(ศป) นางวาสนา, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ, ดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ์
22 21 LA308A(ศป) นางวาสนา, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ, ดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ์
24 30 LA308B(ศป) นางวาสนา, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ, ดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ์
29 24 LA308B(ศป) นางวาสนา, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ, ดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ์
13.30-15.30น. 898-232 CHINESE CONVERSATION FOR IN-FLIGHT SERVICES 3 01 30 LA203B(ศป) ดร.พธสน, ดร.อรกัญญา
02 27 LA204B(ศป) ดร.ปริวัฒน์, น.ส.ภัทรพร
895-135 LIFE AESTHETICS 3 01 89 E-Testing ดร.ห้าวหาญ
02 73 E-Testing ดร.ห้าวหาญ
03 96 E-Testing ดร.ห้าวหาญ
04 60 E-Testing ดร.ห้าวหาญ
  12/3/67
09.00-11.00น. 890-003 ENGLISH ON THE GO 2 02 32 LA203A(ศป) อ.กานต์พิชชา, ผศ.จิราพร
04 9 LA203A(ศป) อ.กานต์พิชชา, ผศ.จิราพร
04 23 LA203B(ศป) อ.กานต์พิชชา, ผศ.จิราพร
05 11 LA203B(ศป) อ.กานต์พิชชา, ผศ.จิราพร
05 38 LA204A(ศป) ดร.ฐิติวรรณ, น.ส.สุมาท
06 34 LA204B(ศป) ดร.ฐิติวรรณ, น.ส.สุมาท
06 13 LA206A(ศป) Mr.JUANG, อ.ศักรินทร์
07 33 LA206A(ศป) Mr.JUANG, อ.ศักรินทร์
07 17 LA206B(ศป) Mr.JUANG, อ.ศักรินทร์
08 21 LA206B(ศป) Mr.JUANG, อ.ศักรินทร์
08 22 LA207A(ศป) รศ.ดร.วันชัย, ดร.อรกัญญา
09 24 LA207A(ศป) รศ.ดร.วันชัย, ดร.อรกัญญา
09 18 LA207B(ศป) รศ.ดร.วันชัย, ดร.อรกัญญา
10 20 LA207B(ศป) รศ.ดร.วันชัย, ดร.อรกัญญา
10 24 LA306A(ศป) อ.ฐิติภัสร์, น.ส.ศิรินภา
11 22 LA306A(ศป) อ.ฐิติภัสร์, น.ส.ศิรินภา
11 28 LA306B(ศป) อ.ฐิติภัสร์, น.ส.ศิรินภา
12 10 LA306B(ศป) อ.ฐิติภัสร์, น.ส.ศิรินภา
12 35 LA307A(ศป) อ.วิษณุ, นางสมใจ, ดร.อุษา
13 31 LA307A(ศป) อ.วิษณุ, นางสมใจ, ดร.อุษา
13 5 LA307B(ศป) อ.วิษณุ, นางสมใจ, ดร.อุษา
14 51 LA307B(ศป) อ.วิษณุ, นางสมใจ, ดร.อุษา
15 57 LA308A(ศป) Mr.FENGLONG, ดร.อรอุมา
16 9 LA308A(ศป) Mr.FENGLONG, ดร.อรอุมา
16 41 LA308B(ศป) Mr.FENGLONG, ดร.อรอุมา
17 15 LA308B(ศป) Mr.FENGLONG, ดร.อรอุมา
18 41 LA309A(ศป) น.ส.ชิตญา, รศ.ดร.เรวดี
18 9 LA309B(ศป) น.ส.ชิตญา, รศ.ดร.เรวดี
19 25 LA309B(ศป) น.ส.ชิตญา, รศ.ดร.เรวดี
19 25 LA502A(ศป) ผศ.กรศักย์, น.ส.นิสาชล
20 6 LA502A(ศป) ผศ.กรศักย์, น.ส.นิสาชล
20 25 LA502B(ศป) ผศ.กรศักย์, น.ส.นิสาชล
20 14 LA401B(ศป) ดร.บุญทิวา, รศ.ดร.ปัญญา
21 31 LA503A(ศป) Mr.YARUINGAM, นางจิราภรณ์
21 14 LA503B(ศป) Mr.YARUINGAM, นางจิราภรณ์
23 10 LA503B(ศป) Mr.YARUINGAM, นางจิราภรณ์
23 29 LA504A(ศป) นางนภสร, ดร.ปริวัฒน์
24 24 LA504B(ศป) นางนภสร, ดร.ปริวัฒน์
24 25 LA505A(ศป) ผศ.ดร.นราธิป, อ.อภิญญา
25 13 LA505A(ศป) ผศ.ดร.นราธิป, อ.อภิญญา
25 5 LA505B(ศป) ผศ.ดร.นราธิป, อ.อภิญญา
26 30 LA505B(ศป) ผศ.ดร.นราธิป, อ.อภิญญา
27 48 LA507A(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นางอัญญรัตน์
28 5 LA507A(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นางอัญญรัตน์
28 44 LA507B(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นางอัญญรัตน์
29 9 LA507B(ศป) ผศ.ดร.พิมพวรรณ, นางอัญญรัตน์
29 42 LA508A(ศป) น.ส.ฐิตารีย์, รศ.ดร.นิสากร
30 12 LA508A(ศป) น.ส.ฐิตารีย์, รศ.ดร.นิสากร
30 20 LA508B(ศป) น.ส.ฐิตารีย์, รศ.ดร.นิสากร
31 34 LA508B(ศป) น.ส.ฐิตารีย์, รศ.ดร.นิสากร
31 17 LA510A(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, น.ส.วรรณวิมล, ดร.อุไรวรรณ
32 49 LA510A(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, น.ส.วรรณวิมล, ดร.อุไรวรรณ
33 13 LA510A(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, น.ส.วรรณวิมล, ดร.อุไรวรรณ
33 38 LA510B(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, น.ส.วรรณวิมล, ดร.อุไรวรรณ
34 40 LA510B(ศป) น.ส.เขมณัฏฐ์, น.ส.วรรณวิมล, ดร.อุไรวรรณ
35 39 REG302A น.ส.จรรยา, ผศ.ดร.จอมขวัญ, นายศุภกิตติ์
36 27 REG302A น.ส.จรรยา, ผศ.ดร.จอมขวัญ, นายศุภกิตติ์
36 20 REG302B น.ส.จรรยา, ผศ.ดร.จอมขวัญ, นายศุภกิตติ์
37 50 REG301A Mr.JENS, นายกิตติปัทม์, ดร.ณัชรดา
38 48 REG302B น.ส.จรรยา, ผศ.ดร.จอมขวัญ, นายศุภกิตติ์
39 38 REG301A Mr.JENS, นายกิตติปัทม์, ดร.ณัชรดา
39 10 REG301B Mr.JENS, นายกิตติปัทม์, ดร.ณัชรดา
40 49 REG301B Mr.JENS, นายกิตติปัทม์, ดร.ณัชรดา
41 18 REG301B Mr.JENS, นายกิตติปัทม์, ดร.ณัชรดา
41 15 REG201A น.ส.ญารีนา, ดร.พธสน
42 11 REG201A น.ส.ญารีนา, ดร.พธสน
42 30 REG201B น.ส.ญารีนา, ดร.พธสน
42 7 REG202A อ.มูนีร, น.ส.สุชาดา
43 29 REG202A อ.มูนีร, น.ส.สุชาดา
44 28 REG202B อ.มูนีร, น.ส.สุชาดา
45 21 REG203A Mr.STEFFEN PAUL, น.ส.ธันยาภรณ์
46 28 REG203B Mr.STEFFEN PAUL, น.ส.ธันยาภรณ์
47 34 LA401A(ศป) ดร.บุญทิวา, รศ.ดร.ปัญญา
47 15 LA401B(ศป) ดร.บุญทิวา, รศ.ดร.ปัญญา
48 40 REG204A อ.พรเทพ, นางอรุณพร
50 19 REG203A Mr.STEFFEN PAUL, น.ส.ธันยาภรณ์
51 15 REG201A น.ส.ญารีนา, ดร.พธสน
52 24 REG204B อ.พรเทพ, นางอรุณพร
890-023 LEARNING ENGLISH THROUGH CULTURES 2 01 44 LA205A(ศป) ดร.นิธิตยา, อ.วนิดา
02 25 LA501A(ศป) Mr.JARREN, ผศ.ดร.คมสันต์
891-022 CHINESE CONVER IN THE WORK 2 01 14 LA205B(ศป) ดร.นิธิตยา, อ.วนิดา
09.00-12.00น. 893-354 MALAY CONVERSATION I 3 01 20 LA205B(ศป) ดร.นิธิตยา, อ.วนิดา
13.30-14.30น. 895-063 FAT TO FIT 2 01 65 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา
02 56 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา
13.30-15.00น. 895-043 THAI USAGE 2 01 78 LA510A(ศป) น.ส.ไตรถิกา, ผศ.ดร.อภิชญา
01 17 LA508A(ศป) Mr.LUKE JOBERT EARL, นายบรรณกร
02 36 LA508A(ศป) Mr.LUKE JOBERT EARL, นายบรรณกร
02 57 LA308A(ศป) น.ส.รวิยานี, อ.สุกัญญา
  13/3/67
09.00-12.00น. 898-111 TOURISM BUSINESS AND HOSPITALITY MANAGEMENT 3 01 66 LA307A(ศป) อ.อรณิช, นางอัญญรัตน์
01 46 LA306A(ศป) ดร.บุญทิวา, รศ.ดร.ปัญญา
13.30-15.30น. 891-030 BASIC MALAY 2 01 42 LA510A(ศป) อ.วนิดา, รศ.ดร.วรรณนะ, นางวาสนา
895-203 GENERAL PSYCHOLOGY 3 01 97 E-Testing ดร.พิชามญชุ์
13.30-16.30น. 892-242 LITERARY TRANSLATION 3 01 37 LA510B(ศป) อ.วนิดา, รศ.ดร.วรรณนะ, นางวาสนา
02 37 LA510B(ศป) อ.วนิดา, รศ.ดร.วรรณนะ, นางวาสนา
  14/3/67
09.00-11.00น. 895-040 PSYCHOLOGY OF LOVE 2 01 66 LA307A(ศป) ดร.เครือมาศ, ดร.นิธิตยา
01 27 LA308A(ศป) ผศ.ดร.ศรุตม์, ดร.สกาวรัตน์
02 38 LA308A(ศป) ผศ.ดร.ศรุตม์, ดร.สกาวรัตน์
02 51 LA507A(ศป) Mr.CHRISTOPHER, น.ส.กัลยกร
09.00-12.00น. 892-354 ENGLISH MEDIA ANALYSIS AND PRODUCTION 3 01 18 LA507B(ศป) Mr.CHRISTOPHER, น.ส.กัลยกร
13.30-15.30น. 891-031 MALAY CONVER IN DAILY LIFE 2 01 18 LA510A(ศป) นายรณกฤต, อ.ศักรินทร์, น.ส.สุชาดา
13.30-16.30น. 894-341 CHINESE GRAMMAR 3 01 40 LA510B(ศป) นายรณกฤต, อ.ศักรินทร์, น.ส.สุชาดา
898-211 TOUR OPERATION AND LEADING 3 01 57 LA510A(ศป) นายรณกฤต, อ.ศักรินทร์, น.ส.สุชาดา
  15/3/67
09.00-12.00น. 892-111 ENGLISH SKILLS DEVELOPMENT 9 01 39 LA206A(ศป) อ.ฐิติภัสร์, น.ส.อรัญญา
02 38 LA206B(ศป) อ.ฐิติภัสร์, น.ส.อรัญญา
13.30-16.30น. 894-312 ADVANCED CHINESE USAGE II 3 01 34 LA510B(ศป) Mr.CHUNG-CHE, Mr.FENGLONG, น.ส.ภัทรพร
02 33 LA510B(ศป) Mr.CHUNG-CHE, Mr.FENGLONG, น.ส.ภัทรพร
895-206 PSYCHOLOGY OF WORKING 3 01 78 LA510A(ศป) Mr.CHUNG-CHE, Mr.FENGLONG, น.ส.ภัทรพร
01 5 LA508A(ศป) นายธนพล, ดร.สกาวรัตน์
02 38 LA508A(ศป) นายธนพล, ดร.สกาวรัตน์
02 41 LA507A(ศป) นางชนัญญา, ดร.สุรพงษ์
  16/3/67
09.00-11.00น. 890-010 IMPROVING ENGLISH WRITING SKILLS 2 01 32 LA507A(ศป) น.ส.ชิตญา, ผศ.ดร.สมฤดี
890-012 STRATEGIC READING FOR GREATER COMPREHENSION 2 01 26 LA510B(ศป) อ.กรุณา, น.ส.ฐิตารีย์, น.ส.อัสมูนี
02 49 LA507B(ศป) น.ส.ชิตญา, ผศ.ดร.สมฤดี
09.00-12.00น. 893-304 CHINESE IN THE WORKPLACE 3 01 28 LA510B(ศป) อ.กรุณา, น.ส.ฐิตารีย์, น.ส.อัสมูนี
02 22 LA510B(ศป) อ.กรุณา, น.ส.ฐิตารีย์, น.ส.อัสมูนี
898-252 FLIGHT OPERATION SAFETY 6 01 57 LA510A(ศป) อ.กรุณา, น.ส.ฐิตารีย์, น.ส.อัสมูนี
  17/3/67
09.00-10.00น. 895-039 EXERCISE FOR HEALTH 1 01 88 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา, รศ.ดร.นพดล
02 84 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา, รศ.ดร.นพดล
03 84 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา, รศ.ดร.นพดล
04 89 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา, รศ.ดร.นพดล
05 87 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา, รศ.ดร.นพดล
06 90 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา, รศ.ดร.นพดล
07 94 E-Testing ผศ.ดร.กรฎา, รศ.ดร.นพดล
09.00-11.00น. 890-020 ENGLISH CONVERSATION 2 02 32 LA510A(ศป) ผศ.กรศักย์, ดร.ธิติพัทธ์, น.ส.อัสมูนี
03 35 LA510A(ศป) ผศ.กรศักย์, ดร.ธิติพัทธ์, น.ส.อัสมูนี
04 11 LA510A(ศป) ผศ.กรศักย์, ดร.ธิติพัทธ์, น.ส.อัสมูนี
04 34 LA308B(ศป) ผศ.ดร.KRISTOF, Mr.STEFFEN PAUL, นางอรุณพร
05 21 LA308B(ศป) ผศ.ดร.KRISTOF, Mr.STEFFEN PAUL, นางอรุณพร
09.00-12.00น. 894-112 COURSE SERIES OF ELEMENTARY CHINESE USAGE II 9 01 43 LA205A(ศป) ดร.ฐิติวรรณ, นายศุภกิตติ์
02 43 LA206A(ศป) Mr.CHUNG-CHE, นางนิศากร
897-121 CULTURAL LANDSCAPE 9 01 78 LA510B(ศป) ผศ.กรศักย์, ดร.ธิติพัทธ์, น.ส.อัสมูนี
01 5 LA308A(ศป) ผศ.ดร.KRISTOF, Mr.STEFFEN PAUL, นางอรุณพร
898-347 AVIATION MARKETING MANAGEMENT 3 01 57 LA308A(ศป) ผศ.ดร.KRISTOF, Mr.STEFFEN PAUL, นางอรุณพร
13.30-14.30น. 891-040 BASIC KOREAN 2 01 20 LA405A(ศป) รศ.ดร.ณฐ, น.ส.อัสมูนี
01 20 LA405B(ศป) รศ.ดร.ณฐ, น.ส.อัสมูนี
02 32 LA401A(ศป) Dr.HOA, น.ส.จรรยา
02 15 LA401B(ศป) Dr.HOA, น.ส.จรรยา
03 15 LA401B(ศป) Dr.HOA, น.ส.จรรยา
03 20 LA406A(ศป) น.ส.อรัญญา, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ
03 10 LA406B(ศป) น.ส.อรัญญา, ผศ.ดร.อับดุลเลาะ
13.30-15.30น. 895-011 CULTIVATING HAPPINESS THROUGH POSITIVITY 2 01 83 E-Testing ดร.เครือมาศ, ดร.พิชามญชุ์
02 112 E-Testing ดร.เครือมาศ, ดร.พิชามญชุ์
03 97 E-Testing ดร.เครือมาศ, ดร.พิชามญชุ์
04 60 E-Testing ดร.เครือมาศ, ดร.พิชามญชุ์
05 82 E-Testing ดร.เครือมาศ, ดร.พิชามญชุ์
13.30-16.30น. 897-321 SOCIAL ENTREPRENEUR 9 01 49 LA507A(ศป) นางนิศากร, รศ.ดร.อุทัย
  18/3/67
09.00-11.00น. 895-101 BEHAVIORAL SCIENCE 3 01 98 E-Testing ดร.พิชามญชุ์
  19/3/67
13.30-15.30น. 895-012 POSITIVE THINKING 2 01 34 LA510A(ศป) น.ส.จรรยา, รศ.ดร.ณฐ, ดร.บุษกร
02 44 LA510A(ศป) น.ส.จรรยา, รศ.ดร.ณฐ, ดร.บุษกร
02 15 LA510B(ศป) น.ส.จรรยา, รศ.ดร.ณฐ, ดร.บุษกร
03 17 LA504A(ศป) ดร.เฉลิมวุฒิ, นางสมใจ
03 17 LA504B(ศป) ดร.เฉลิมวุฒิ, นางสมใจ
13.30-16.30น. 893-252 COMMUNICATIVE MALAY II 3 01 25 LA510B(ศป) น.ส.จรรยา, รศ.ดร.ณฐ, ดร.บุษกร
02 25 LA510B(ศป) น.ส.จรรยา, รศ.ดร.ณฐ, ดร.บุษกร
วัน/เวลา สอบ รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต ตอน จน. นศ. ห้อง กรรมการ
 หมายเหตุ : กรรมการคุมสอบกรุณารับข้อสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที

สถานที่รับส่งข้อสอบ
อาคารสอบ ห้องสอบ จุดรับ - ส่งข้อสอบ
คณะศิลปศาสตร์ ห้องสอบที่คณะศิลปศาสตร์ทุกห้องสอบ หน้าห้องดำเนินการสอบ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์ L1, L2, L3, L4, L5 หน้างานทะเบียนกลาง
 
NML1, NML2, NML3, NML4, วท2, วท3, วท604 หน้าโต๊ะรปภ. ข้างไดโนเสาร์
 
M307, CS201, BSc2, BSc3 ณ ห้องสอบโดยตรง
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย CS และ M แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย CS และ M
 
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย BSc แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย BSc Icon New
 
คณะวิทยาการจัดการ ข201, ข203, ข205, ข209, ข211, FMS3301, FMS3303, FMS3304, FMS3401
และ FMS3403
ชั้น 1 ลานบนใต้ห้องประชุมวจก.
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิทยาการจัดการ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย FMS แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิทยาการจัดการ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย FMS Icon New
 
คณะเศรษฐศาสตร์ EC201, EC205, EC302, EC307, EC308, EC407, EC408, EC521 ลานชั้น 1 ใต้ตึก
 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3201, 3203, 3205, 3207, 3311 ลานชั้น 1 ตึกพยาบาล อาคาร 3
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องหัวหุ่นยนต์, S817 ณ ห้องสอบโดยตรง
 
A400, A401 หน้าห้อง A400
 
S102, S103, S104 หน้าห้อง S102
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย A  และ S แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย A และ S
 
ตึกอาคารเรียนรวม (REG) REG201, REG202, REG203, REG301, REG302, REG303 ลานชั้น 1 ใต้ตึก
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 102, 3305 ณ ห้องสอบโดยตรง
 
แผนที่ห้องสอบคณะทรัพยากรธรรมชาติ แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 

ผู้คุมสอบทุกท่านโปรดปฎิบัติตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่องานบริการการศึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์ 6710-11, 9504
โปรดทราบ : ตั้งแต่การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2552 งานบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการคุมสอบทุกท่านเข้าไปดูตารางสอบของตนเองได้ทาง www.psu-tep.libarts.psu.ac.th/exam
ลิงค์อื่นๆ :
1.  แบบฟอร์มเปลี่ยนกก.คุมสอบ [DOC¸  PDF]   
   Change of Proctor Request Form
2.  แบบฟอร์มเปลี่ยนกก.ดำเนินการสอบ
3.  ข้อปฎิบัติในการคุมสอบ Icon New
   Examination Proctoring Guidelines
4.  ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา Icon New
   Examination Practice Guigelines for Students
5.  แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนการคุมสอบ
6.  แนวปฏิบัติการนำนักศึกษากักตัวสอบมาส่งของกรรมการคุมสอบ
7.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตข้อสอบ/การเบิกข้อสอบ/การเก็บและทำลายข้อสอบ/การจัดทำค่าตรวจข้อสอบ Icon New
   Guilines
8. เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัตินักศึกษากักตัวสอบรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ Icon New
9. แนวปฏิบัติในการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ Icon New
10. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษาม.อ. พ.ศ. 2560 Icon New
11.  ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคุมสอบนอกตารางสอบ นอกเวลาทำการ และค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบ Icon New
   Examinations Outside Official Schedule
12. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการดำเนินงานสอบภาคฤดูร้อน คณะศิลปศาสตร์ Icon New