ตารางสอบปลายภาค 2/2566  คณะศิลปศาสตร์
วันที่ 9-20 มีนาคม 2567
[English Version]
เลือกชื่อกรรมการ (Proctor)   
ใส่รหัสรายวิชา (Subject)   
คลิ๊กที่นี่แสดงตารางสอบทั้งหมด

สถานที่รับส่งข้อสอบ
อาคารสอบ ห้องสอบ จุดรับ - ส่งข้อสอบ
คณะศิลปศาสตร์ ห้องสอบที่คณะศิลปศาสตร์ทุกห้องสอบ หน้าห้องดำเนินการสอบ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์ L1, L2, L3, L4, L5 หน้างานทะเบียนกลาง
 
NML1, NML2, NML3, NML4, วท2, วท3, วท604 หน้าโต๊ะรปภ. ข้างไดโนเสาร์
 
M307, CS201, BSc2, BSc3 ณ ห้องสอบโดยตรง
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย CS และ M แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย CS และ M
 
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย BSc แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิทยาศาสตร์์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย BSc Icon New
 
คณะวิทยาการจัดการ ข201, ข203, ข205, ข209, ข211, FMS3301, FMS3303, FMS3304, FMS3401
และ FMS3403
ชั้น 1 ลานบนใต้ห้องประชุมวจก.
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิทยาการจัดการ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย FMS แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิทยาการจัดการ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย FMS Icon New
 
คณะเศรษฐศาสตร์ EC201, EC205, EC302, EC307, EC308, EC407, EC408, EC521 ลานชั้น 1 ใต้ตึก
 
คณะพยาบาลศาสตร์ 3201, 3203, 3205, 3207, 3311 ลานชั้น 1 ตึกพยาบาล อาคาร 3
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องหัวหุ่นยนต์, S817 ณ ห้องสอบโดยตรง
 
A400, A401 หน้าห้อง A400
 
S102, S103, S104 หน้าห้อง S102
 
แผนที่ห้องสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย A  และ S แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องที่ขึ้นต้นด้วย A และ S
 
ตึกอาคารเรียนรวม (REG) REG201, REG202, REG203, REG301, REG302, REG303 ลานชั้น 1 ใต้ตึก
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 102, 3305 ณ ห้องสอบโดยตรง
 
แผนที่ห้องสอบคณะทรัพยากรธรรมชาติ แผนที่การเดินทางไปยังห้องสอบคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 

ผู้คุมสอบทุกท่านโปรดปฎิบัติตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่องานบริการการศึกษาที่หมายเลขโทรศัพท์ 6710-11, 9504
โปรดทราบ : ตั้งแต่การสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2552 งานบริการการศึกษาขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการคุมสอบทุกท่านเข้าไปดูตารางสอบของตนเองได้ทาง www.psu-tep.libarts.psu.ac.th/exam
ลิงค์อื่นๆ :
1.  แบบฟอร์มเปลี่ยนกก.คุมสอบ [DOC¸  PDF]   
   Change of Proctor Request Form
2.  แบบฟอร์มเปลี่ยนกก.ดำเนินการสอบ
3.  ข้อปฎิบัติในการคุมสอบ Icon New
   Examination Proctoring Guidelines
4.  ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา Icon New
   Examination Practice Guigelines for Students
5.  แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนการคุมสอบ
6.  แนวปฏิบัติการนำนักศึกษากักตัวสอบมาส่งของกรรมการคุมสอบ
7.  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตข้อสอบ/การเบิกข้อสอบ/การเก็บและทำลายข้อสอบ/การจัดทำค่าตรวจข้อสอบ Icon New
   Guilines
8. เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัตินักศึกษากักตัวสอบรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ Icon New
9. แนวปฏิบัติในการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบในรายวิชาของคณะศิลปศาสตร์ Icon New
10. ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบการแต่งกายนักศึกษาม.อ. พ.ศ. 2560 Icon New
11.  ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคุมสอบนอกตารางสอบ นอกเวลาทำการ และค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบ Icon New
   Examinations Outside Official Schedule
12. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการดำเนินงานสอบภาคฤดูร้อน คณะศิลปศาสตร์ Icon New