โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน
เลขที่บัตรประชาชน :  
คำนำหน้า :  
ชื่อ :  (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
สกุล :  (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ :  
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาและสาขาวิชาด้วยครับ
รหัสนักศึกษา :
สาขา :