โปรดกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน/Registration
เลขที่บัตรประชาชน (ID card No.) หรือ Passport No. :  
คำนำหน้า (Title) :  
ชื่อ (Name) :  (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
สกุล (Surname) :  (กรอกเป็นภาษาอังกฤษ)
หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone.) :  
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ให้กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาและสาขาวิชาด้วยครับ
รหัสนักศึกษา (Student ID No. for PSU Students only) :
สาขา (Field) :